New House Mazury

Otoczenie oraz udogodnienia w naszym domu zapewniają gościom relaks i wypoczynek oraz bliskość mazurskiej krainy jezior i lasów.

Regulamin
New House Mazury
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie New House Mazury i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wypełnienie Karty Rejestracyjnej przez Gościa po przyjeździe do Obiektu.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości New House Mazury.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Obiektu.
5. Na terenie Obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody właściciela Obiektu.
6. Na terenie Obiektu zabrania się organizacji imprez bez zgody właściciela Obiektu.
7. Pobyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia w New House Mazury dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
§ 2 Definicje
1. Obiekt – Dom Wakacyjny New House Mazury, położony na Mazurach ul. Rybacka 6, 11-731 Sorkwity, którego właścicielem jest Mariola Plichta prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7422052431, REGON 364158437.
2. Właściciel – osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania obiektu. Rolę Kierownictwa pełnią: Mariola Plichta i Radosław Plichta.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin New House Mazury.
4. Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba niepełnoletnia (dziecko i młodzież do 18 roku życia) lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (pozostająca pod opieką), a także osoby, które dokonują rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie i/lub korzystają z usług świadczonych przez obiekt zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Karta Rejestracyjna – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Gościem a Obiektem, niezbędny do wypełnienia przez Gościa po przyjeździe.
6. Cennik – zamieszczony na stronie internetowej New House Mazury ,cennik określający ceny za wynajem domu.
7. Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenia Obiektu w przypadku powstania szkód w wynajętym Domu lub za szkody poczynione na jego terenie, za które winę ponosi Gość oraz roszczenia z tytułu nieuregulowania dodatkowych kosztów pobytu Gościa.
8. Dom – obiekt wyposażony w szczególności w miejsca noclegowe, aneks kuchenny i łazienki, w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 10 osób.

§ 3 Rezerwacja i meldunek
1. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 24h na rachunek bankowy New House Mazury.
2. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie nie później niż na 14 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu, zadatek jest zwracany w pełnej wysokości.
3. Zwrot zadatku w sytuacji określonej w ust. 2 nastąpi w terminie do 7 dni.
4. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia się Gościa w New House Mazury w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8:00) upoważnia New House Mazury do anulowania dokonanej rezerwacji. Wpłacony przez Gościa zadatek na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.
6. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.
7. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu i wniesieniem należnych opłat dokonywane są w dniu przyjazdu.
8. Przyjazdy/odjazdy w godzinach od 22:00 do 7:00 należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem.
9. Po przyjeździe Gość ma obowiązek wypełnić i podpisać Kartę Rejestracyjną. Wzór Karty Rejestracyjnej stanowi załącznik do Regulaminu.
10. Opłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu do New House Mazury. Jeśli opłata za cały pobyt dokonywana jest przelewem, opłata ta musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Obiektu na co najmniej 1 dzień przed przyjazdem.
11. Przy Zameldowaniu Gość zobowiązany jest do pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości 1000 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, po zdaniu Domu, pod warunkiem, że Goście przestrzegali Regulaminu.
12. Przy Zameldowaniu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdą zakwaterowaną osobę w wysokości określonej w Cenniku.
13. Po Zameldowaniu w New House Mazury Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domu oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód Gość powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela. W przypadku braku zgłoszenia ww. informacji w ciągu pierwszej godziny pobytu i stwierdzeniu usterek, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
14. Przed Wymeldowaniem Goście powinni posprzątać po sobie zajmowany Dom, co obejmuje pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, a śmieci wynieść do kontenerów na odpady znajdujących się przy parkingu. W przypadku pozostawienia rażącego nieporządku w Domu, do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za sprzątanie.
15. W razie stwierdzenia przez właściciela rażących zaniedbań obowiązującego Regulaminu lub zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Domu lub mienia Obiektu, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usunięcia stwierdzonych zaniedbań, zabrudzeń, przykrych zapachów, nieczystości, uszkodzeń sprzętu itp. Obiekt może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
16. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy pozostają pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny lub rażąco naruszyli Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu New House Mazury.

§ 4 Doba hotelowa
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00.
2. Goście zobowiązani są do przestrzegania doby hotelowej. W sytuacji, gdy Gość w dniu zakończenia pobytu nie opuści Domu po upływie doby hotelowej, Ośrodek zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Gościa odszkodowania w pełnej wysokości (w tym w szczególności kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób).
§ 5 Zasady korzystania z obiektu
1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania zgodnie z obowiązującym Cennikiem oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i bezpiecznego wypoczynku Gościa zgodnie z umową,
b. należytą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych przez New House Mazury usług.
3. Goście korzystający z usług New House Mazury zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb i poleceń właścicieli. Przebywanie na terenie New House Mazury zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad oraz zarządzeń zawartych w Regulaminie.
5. Na terenie New House Mazury zabronione jest:
a. zakłócanie spokoju i wypoczynku,
b. rozniecanie i palenie ognisk,
c. nieprzyzwoite, wulgarne zachowanie,
d. zaśmiecanie i zabrudzanie terenu New House Mazury.
6. W Domu zabronione jest palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł, przeznaczona na likwidację niepożądanego zapachu tytoniu.
7. W Domu zabronione jest:
a. pozostawianie bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,
b. używanie urządzeń elektrycznych o dużej mocy niestanowiących wyposażenia Domu
c. pozostawienie odkręconej wody bez nadzoru
8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
9. Na terenie New House Mazury zabronione jest jakiekolwiek zakłócanie spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej.
10. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu, zakłócające spokój i porządek mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
11. New House Mazury nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Obiektu, pozostawionych w Domu lub miejscach ogólnodostępnych. W szczególności Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie przez Gości przedmiotów wartościowych, pieniędzy lub dokumentów.
12. Każdorazowo opuszczając Dom, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezachowania przez Gości należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domu.
13. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczanie ich w pojemnikach na śmieci znajdujących się przy parkingu.
14. Wszelkie usterki powstałe lub zauważone w trakcie pobytu powinny być zgłaszane na bieżąco właścicielom. Usterki będą na bieżąco usuwane.
15. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone przez siebie, osoby, za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające. Za wszelkie zniszczenia w Domu lub na terenie Obiektu pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód.

§ 7 Plac zabaw
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
2. Dzieci korzystające z placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic / opiekun prawny dziecka.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.
6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Gości zbieranych w trakcie dokonywania rezerwacji oraz przekazanych przez Gościa w Karcie Rejestracyjnej jest New House Mazury.
2. Dane osobowe Gości zbierane przez Administratora zbierane są w celu realizacji umowy i przeprowadzenia procesu zameldowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeżeli Gość wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
4. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Gościa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W przypadku zgubienia klucza do Domu pobierana jest opłata w wysokości 150 zł.
2. Gość Ośrodka bierze całkowitą odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe pod wpływem alkoholu podczas pobytu w New House Mazury .
3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Obiekt nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Załącznik – Karta Rejestracyjna (wzór)
Karta Rejestracyjna

Masz pytania ? Zadzwoń - 512 918 331

Znajdziesz nas na: